top of page

חזון מטרות ויעדים

האיגוד לרפואה סינית הוא הגוף הוותיק והיציג של כלל העוסקים ברפואה סינית בישראל ופועל על מנת לאגד, לייצג ולקדם את העוסקים במקצוע מול השלטונות תוך יצירת סטנדרטים מקצועיים להסמכה, אתיקה מקצועית ופיקוח על המכללות למען שמירה על רמת לימוד נאותה.

חזון


האיגוד הישראלי לרפואה סינית שם לו כמטרה לקבוע סטנדרטים גבוהים של מקצועיות בתחום הרפואה הסינית בישראל ולהבטיח לציבור אמת מידה לבחינת מקצועיותם של מטפלים. האיגוד מבקש להשפיע על רמת ההכשרה של מטפלים ברפואה סינית הן ברמת הלימוד, הן ברמת ההתנסות המעשית (סטאז') והן במשך הלימוד. השאיפה שלנו היא להפוך את ישראל למרכז עולמי ללימוד, התנסות ומחקר לקידום הרפואה הסינית המסורתית ושילובה במסגרות רפואיות שמרניות (מערביות). אנו פועלים להסדרת המקצוע ולמתן תיעדוף למטפלים מוסמכי האיגוד במוסדות רפואיים מובילים בארץ.

 

מטרות

 • לאגד ולייצג את כלל העוסקים ברפואה סינית בישראל מול השלטונות בתהליכי חקיקה, רישוי ומשפט.

 • לקבוע סטנדרטים מקצועיים נאותים להסמכה ולרישוי של מטפלים.

 • לקיים מנגנון פיקוח על בתי הספר לרפואה סינית למען השמירה על רמת לימוד נאותה.

 • לקיים וועדת אתיקה שתפעל לשמירת האיכות וטוהר המידות של המטפלים.

 • לקדם את מקצוע הרפואה הסינית באמצעות עיתון מקצועי, כנסים, ימי עיון וסדנאות, אתר אינטרנט, מחקרים, השמה ועוד.

 • לשתף פעולה עם כל הגורמים הפועלים בארץ ובעולם לקידום ההכרה הציבורית והממסדית במקצוע הרפואה הסינית.

 • לפעול למען יצירת אינטגרציה בין הרפואה הסינית לרפואה המערבית בארץ ובחו”ל.

יעדים

 • פיקוח שוטף על בתי הספר באמצעות ועדת ביקורת חיצונית שתהיה אמונה על הנעשה בפועל בבתי הספר/מכללות.

 • הסדרת חובת ההשתלמויות ולימודי המשך לצורך חידוש ההסמכה.

 • רישום בפועל של כלל העוסקים ברפואה סינית בארץ והעלאת מספר החברים באיגוד.

 • קיום כנסים מקצועיים עם מומחים בעלי שם בארץ ובעולם.

 • אינטגרציה ושיתוף פעולה עם גופים מקצועיים בארץ ובחו”ל.

 • יצירת מערך העוסק בתנאים ובזכויות של החברים האיגוד (זכויות בהעסקה, יצירת קשר עם גופים גדולים).

bottom of page