תקנון האגודה

רגע לפני שמצטרפים לאגודה, בואו ללמוד ולהכיר על זכויות וחובות חברי האגודה.

 
סימן א': חברות

1. קבלת חברים

(א) מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

(ב) אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו:

"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".

(ג) ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

2. זכויות וחובות של חבר

(א) חבר העמותה זכאי להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה; הוא זכאי לבחור ולהיבחר לועד או לועדת הבקורת, על פי הכללים במופיעים ב"סימן ג'".

(ב) חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

(ג) הועד, באישור האסיפה הכללית, רשאי לקבוע דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.

(ד) פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

3. פקיעת חברות

(א) החברות בעמותה פוקעת -

(1) במות החבר, ובחבר שהוא תאגיד - בגמר פירוקו;

(2) בפרישתו מן העמותה; הודעת פרישה בכתב תינתן לועד שלושים יום מראש;

(3) בהוצאתו מן העמותה.

(ב) האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

(1) החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו;

(2) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית;

(3) החבר פועל בניגוד למטרות העמותה;

(4) החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.

(ג) לא יציע הועד לאסיפה כללית להוציא חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יציע מהטעמים האמורים בתקנת משנה (ב)(1), (2) או (3) אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

4. מתן הודעות לחבר

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר אל מענו הרשום בפנקס החברים או במשלוח דואר אלקטרוני הרשום בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

סימן ב': האסיפה הכללית

5. זמן ומקום

יומה, שעתה ומיקומה של אסיפה כללית ייקבעו בידי הועד.

6. הזמנה

אסיפה כללית תכונס על ידי הודעה שתינתן לכל חבר לפחות עשרה ימים מראש ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה. ועד האגודה רשאי להחליט ולהודיע על אסיפה שתתקיים באופן מקוון באמצעות אמצעי אלקטרוני או אחר ככל שיחליט.

7. תפקידים של אסיפה כללית רגילה

אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד ועל פעולות ועדת הביקורת, תדון בהם ובדין וחשבון הכספי שהגיש לה הועד, תחליט על אישורם, תבחר בועדת הביקורת ותאשר שינויים בתקנון האגודה.

8. מנין

(א) אסיפה כללית לא תיפתח אם לא נכחו לפחות רבע ממספר חברי העמותה; היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

(ב) לא נתכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כאסיפה נדחית, ללא צורך בהזמנה או הודעה נוספת, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

9. יושב ראש ומזכיר

יו"ר ומזכיר וועד האגודה ישמשו בתפקידים אלו גם באסיפה הכללית. במידה אין יו"ר ומזכיר בזמן האסיפה, האסיפה הכללית תבחר, מבין חברי העמותה, יושב ראש ומזכיר לאסיפה.

10. החלטות

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן; היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.

11. פרוטוקול

מזכיר האסיפה הכללית ינהל את פרוטוקול האסיפה.

סימן ג': הועד

12. מספר החברים

הועד ימנה 9 חברים. קוורום לקיום כל ישיבת או החלטת וועד יהיה לפחות 5 חברים מתוך  ה-9.

13. תקופת הכהונה

    (1) הועד יכהן מהיבחרו בבחירות  ועד לבחירות הבאות; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש. בחירות לועד האגודה יתקיימו אחת לשנתיים. מועד הבחירות המדויק יקבע על ידי הועד. רשאי להיבחר לוועד האגודה חבר אגודה פעיל במשך שנה אחת לפחות לפני מועד הבחירות. הבחירות יתבצעו על פי הנהלים המפורטים ב"נספח א'" של התקנון.

        1.1  חבר ועד אינו יכול להיות אחד מהבאים:

1.1.1 בעלים ו/או בעל מניות ו/או בעל תפקיד ניהולי בבית ספר או מכללה ללימודי רפואה סינית או רפואה משלימה.

          1.1.2 בעל תפקיד ניהולי בקופות החולים.

1.1.3  תקופת הצינון של כל אחד מהסעיפים לעיל (סעיף 1.1) עומדת על שנה אחת.

 

(ב) חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד  יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל.

(ג) בחירת יושב ראש האגודה: חברי הועד יבחרו מבין 9 החברים את יושב ראש  האגודה.

דרישות למועמד לתפקיד יושב הראש:

1. יושב ראש חייב לעמוד בתנאי הקבלה לאגודה.

1.1 יושב ראש אינו יכול להיות אחד מהבאים:

 

1.1.1 בעלים ו/או בעל מניות ו/או בעל תפקיד ניהולי בבית ספר או מכללה ללימודי רפואה סינית או רפואה משלימה.

1.1.2 בעל תפקיד ניהולי בקופות החולים.

1.1.3 בעל תפקיד ניהולי או בעל מניות בגוף כלכלי העוסק בשיווק/מכירה של מוצרים או שירותים מתחום הרפואה המשלימה למעט טיפולים ברפואה משלימה.

1.1.4 תקופת הצינון של כל אחד מהסעיפים לעיל (סעיף 1.1) עומדת על שנה אחת.

1.2 לתפקיד יושב הראש יכול להיבחר רק חבר ועד שנבחר בבחירות כלליות.

1.3 יושב הראש חייב להיות מטפל ברפואה סינית אשר חלפו לפחות חמש שנים מתום לימודיו.

 

 

14. השלמת הועד

(א) נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לבחירות הקרובות; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד.

(ב) חבר הועד שנבצר ממנו למלא תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר עמותה אחר למלא מקומו עד שישוב למלא תפקידיו.

15. ישיבות הועד

הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, ודרך ניהולן.

16. החלטות

החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

17. פרוטוקול

הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.

18. זכות הייצוג

הועד רשאי להסמיך שניים או יותר מבין חבריו לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה, ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותו.

סימן ד': ועדת הביקורת

19. תחולת הוראות

הוראות תקנות 12 עד 17 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על ועדת הבקורת

סימן ה': סניפים

20. הקמת סניפים וארגונם

העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול עניניהם.

 

סימן ו': נכסים לאחר פירוק

21. העברת נכסים עודפים

פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות.

22. ציון תארים אקדמיים בתעודות המוענקות על ידי האגודה

בכל תעודה המוענקת על ידי האגודה יצויין תוארו האקדמי של מקבל התעודה, במידה ומקבל התעודה יציין זאת בבקשה למזכירות האגודה.
על מקבל התעודה המעוניין בציון תוארו האקדמי להמציא למזכירות האגודה העתק של התעודה האקדמית הרלוונטית.
בתעודה יצויין התואר האקדמי המלא, כך למשל תואר דוקטור לרפואה יירשם כ
"ד"ר md "או למשל תואר דוקטור במקצוע אחר כ-"ד"ר phd" וכו'

 

נספח א' לתקנון: נהלים לקיום בחירות

כללי

הנוהל מיועד להסדיר את תהליך הבחירות שיערכו לוועד האגודה

 

 

ועדת בחירות

תמנה 3 חברים לפחות, רצוי בהשתתפות חבר ועדת הביקורת , רו"ח ועו"ד.

 

 

אישור מועמדים לבחירה לוועד המנהל​

הועד המנהל ימנה 9 חברים.

הקריטריונים להגשת המועמדות:

על פי המפורט בסעיף 13 (1) לתקנון לעיל.

 

 

תהליך הגשת המועמדות

 • הודעה על בחירות  תפורסם עד  3 חודשים לתאריך הבחירות.

 • יש להגיש קורות חיים ואת ה-"אני מאמין"  לדואר האלקטרוני של מזכירות האגודה.

 • תאריך אחרון להגשת המועמדויות יקבע לכחודשיים לפני מועד הבחירות.

 • כל המועמדים יפורסמו יחד בצורה אחידה וזהה באתר האגודה.

 

 

 

 

תהליך הבחירות

 • שעות פתיחת וסגירת הקלפיות יפורסמו מראש כדאי לאפשר לכל החברים לממש את זכותם להצביע. 

 • כל חבר אגודה בתוקף זכאי לקול אחד ורשאי להצביע בבחירות אישיות וחשאיות.

 • כל חבר שירצה להצביע יזדהה בפני חברי ועדת הבחירות. על כל חבר להגיע מצויד בתעודה מזהה הכוללת תמונה.

 • מזכיר האגודה יאשר את זכאותו להצביע, כולל אישור על תשלום דמי החבר בתוקף עד יום הבחירות.

 • מזכיר האגודה ימסור למצביע טופס חתום שיכלול את רשימת המועמדים.

 • המצביע יסמן את המועמדים שהוא בוחר מתוך הרשימה.

 • את הטופס המלא ישלשל הבוחר לתיבת הקלפי.

 • ניתן להצביע באמצעות ייפוי כוח או באמצעות משלוח בדואר רשום, על פי הפירוט להלן:

 

א. הצבעה באמצעות ייפוי כוח: חבר המעוניין ליפות את כוחו ייתן למיופה הכוח טופס ייפוי כוח חתום (טופס ייפוי כוח יהיה זמין באתר האינטרנט של האגודה וכן ניתן יהיה לקבלו במזכירות האגודה) בתוספת צילום של תעודת הזהות שלו. מיופה כח חייב להיות חבר אגודה בתוקף. כל מיופה כוח רשאי להיות מיופה כח רק עבור חבר אגודה אחד בלבד.

ב. הצבעה באמצעות מכתב רשום: ניתן להצביע באמצעות משלוח של דואר רשום לכתובת האגודה. על המעטפה להכיל צילום של תעודת הזהות של החבר, בתוספת לחתימת החבר על טופס הצבעה מרחוק (טופס הצבעה מרחוק יהיה זמין באתר האינטרנט של האגודה וכן ניתן יהיה לקבלו במזכירות האגודה), וכן מילוי של טופס שיכלול את רשימת המועמדים. את הטופס עם רשימת המועמדים בו מסומן בחירתו, על החבר להכניס לתוך מעטפה נוספת בתוך המעטפה הכוללת את צילום תעודת הזהות שלו ואת הטופס החתום של ההצבעה מרחוק (מעטפה כפולה). על המכתב הרשום להגיע לכתובת האגודה לפחות שבוע לפני מועד הבחירות. מזכיר האגודה ישמור על מעטפות הבחירות ויצרפם אל טפסי ההצבעה שבקלפי, לאחר שיוודא את תקפות חברותם באגודה. כל מכתב חייב להיות אישי מהחבר השולח, מכתב הכולל טפסי הצבעה של יותר מחבר אחד - פסול.

 • לחילופין, ועד האגודה רשאי להחליט על קיום ההצבעה באופן מקוון במקום או בנוסף לרשום לעיל, על פי החלטת הוועד.

 

 

 

ספירת הקולות

 • ועדת הבחירות תספור את טפסי ההצבעה הכשרים ותכריז על תוצאות ההצבעה בתום מועד הבחירות , טופס הכולל יותר מ-9 מועמדים  יפסל.

 • שמות הנבחרים יוצגו בסדר א-ב או סדר אקראי ולא על פי מספר הקולות שהצביעו עבור כל נבחר.

 

ערעורים

 • נוהל הבחירות יפורסם מראש בתפוצה רחבה.

 • כל ערעור במהלך יום הבחירות יופנה לועדת הביקורת.

 

 

פרוטוקול

מזכיר האגודה יכין פרוטוקול שיכלול:

 

1. רשימת חברים שהגישו מועמדות.

2. רשימת חברים שאושרו להיבחר.

3. מספר הקולות הכשרים ומספר הקולות הפסולים.

4. שמות החברים שנבחרו.

 

לוגיסטיקה

מזכיר האגודה ידאג לקיומה של תיבת קלפי .

ועדת בחירות תאשר שתיבת הקלפי אטומה.

מזכיר האגודה יכין את טופס ההצבעה בכמות עותקים מספיקה.

מזכיר האגודה ידאג להימצאות רשימה של חברים ששלמו דמי חבר עד יום הבחירות.

או לחילופין, במקרה של הצבעה מקוונת, מזכיר האגודה ידאג לקיומן.

 

נספח ב' לתקנון - ועד ופעילות הועד

המועמדים בבחירות לחברי הועד טרם בחירתם מחויבים לפרסם הצהרת כוונות וקורות חיים על מנת להגדיר את בסיס שליחותם ויהיו מחויבים לפעול על פי הצהרתם.

במקרה וחבר ועד (לרבות יו"ר ) פועל בניגוד להצהרותיו ניתן יהיה להדיחו מחברות בוועד בהצבעה רגילה וברוב רגיל של החברים.

 

פעילות ועד האגודה - ועד האגודה יפעל לקידום חזון האגודה כפי שמפורסם באתר האגודה. פעילות כל חבר ועד תהיה אך ורק לטובת מטרה זו.  בסמכות ועד האגודה להחליט על דרכי הפעולה הטובות ביותר לביצוע וקידום החזון. כל פעילות של חברי האגודה או בשליחותה וכל מידע הנאסף מפעילות זו הינה רכוש האגודה. חבר ועד אשר יאבד, יחבל , יתרשל ,יסרב למסור מידע או להשיב מידע השמור עימו בתום כהונתו יחשב כמפר אמונים וניתן יהיה להשית עליו באופן אישי עלויות הנגרמות כתוצאה מפעילות זו.

 

שינוי בחזון האגודה - כל שינוי בחזון האגודה מחויב בהצבעת מליאה. לצורך נושא זה תוכל להתכנס מליאה רגילה ( על פי הגדרות כינוס מליאה) ולא נדרש לנושא זה רוב מיוחד או מינימום משתתפים

 

הדחת חברים – חבר ועד (לרבות יו"ר ) מתחייב לפעול על פי הנדרש בתקנון האגודה ומתחייב להקדיש מזמנו ומרצו לצורך כך . ניתן להדיח חבר ועד מכהן (לרבות יו"ר ) ברוב של 7 חברים פרט למקרה בו פועל החבר בניגוד להצהרותיו טרם בחירתו שם מספק רוב רגיל. בתוך הנסיבות להדחת חבר ועד (לרבות יו"ר ) מתפקידו ניתן למנות – חוסר תפקוד , חוסר מחויבות ,היעדרות מישיבות שינוי נסיבות ר.פ . וכו'. דרך הפעולה תהיה כינוס הועד והעלאת ההצעה ונסיבותיה לסדר היום ולאחר מכן הצבעה.

 

העברת חברים מתפקידם – כל חבר ועד הנושא בתפקיד מטעם האגודה ( לרבות יו"ר , גזבר ויו"ר ועדות פנים ). יתאפשר לחברי הועד להעבירו מתפקידו במקרה של חוסר שביעות  רצון מתפקודו. דרך הפעולה תהיה כינוס הועד והעלאת ההצעה ונסיבותיה לסדר היום ולאחר מכן הצבעה לצורך שינוי תפקיד מספק רוב רגיל וחבר הועד ימשיך לכהן כחבר ועד מין המניין

 

פרישה מרצון או מאונס – במידה ונסיבות יובילו לפרישה מרצון או מאונס של אחד מחברי הועד, יוכלו חברי הועד למנות חבר/ים להשלמת מספר חברי הועד ברוב רגיל ללא צורך בבחירות נוספות

 

הצבעות –  הצבעות במליאה יתקיימו באופן גלוי ובשלב ראשון יתבצע בהרמת ידיים. במקרה של חוסר בהירות בתוצאות ההצבעה תתקיים הצבעה שמית גלויה . לא תתאפשר בשום מקרה הצבעה בייפוי כח מכל סוג שהוא (שמי או כתוב) הדבר תקף בכל שינוי הדורש כינוס מליאה או בכל מקרה הדורש הצבעת מליאה .

תקנון האגודה

בקובץ להורדה

פרוטוקול אסיפת מליאה 2021