top of page

תקנון האיגוד

רגע לפני שמצטרפים לאיגוד, בואו להכיר את זכויותיכם וחובותיכם כחברי האיגוד.

תקנון האיגוד

בקובץ להורדה

תקנון עמותה - איגוד הרפואה הסינית בישראל

 

1. שם העמותה ומעמדה החוקי:

1.1. שמה של העמותה הוא:  "איגוד הרפואה הסינית בישראל", להלן "האיגוד" או "העמותה"

1.2. מקום מושבה: ת.ד 2342, קריית מוצקין 2612301

1.3. העמותה היא תאגיד רשום ע"פ חוק העמותות, תש"מ- 1980 (להלן: "החוק").

 

2. מטרות העמותה:

2.1   לקדם את ענף הרפואה הסינית בישראל.

2.2   לאפשר לקהילה להנות מזכויות לרפואה טבעית - רפואה סינית, באמצעות העלאת המודעות של גופים וארגונים ליתרונותיה של הרפואה הסינית לאוכלוסייה.

2.3  להעלות את המודעות של הציבור לשמירה על הבריאות באמצעות ארגון ימי מודעות, הרצאות, המלצות לתזונה נבונה לפי הרפואה הסינית, צמחי מרפא וכל פעולה אחרת שתשרת מטרה זו.

2.4   להוות גוף מאגד ותומך למטפלים ברפואה סינית.

2.5   קידום לימודי המשך למטפלים: ליזום ולארגן סדנאות לימוד והעשרה, קורסים, השתלמויות, ימי עיון וכנסים בתחום ובהקשר עם הרפואה הסינית וקידום מקצועיות המטפל.

2.6   לקלוט מטפלים חדשים בתחום הרפואה הסינית ולהעניק להם ליווי ותמיכה בדרכם המקצועית.

2.7   להסדיר את תחום הרפואה סינית ואת תחום צמחי המרפא הסיניים בישראל.

2.8   לייצג את המטפלים בישראל בפני רשויות ממשלתיות ו/או עירוניות ו/או ממלכתיות ו/או בפני כל  גוף אחר בארץ ובחו"ל ו/או תאגידים, בשם חברי העמותה ו/או כאלה אשר פנו אל העמותה וביקשו ממנה לייצגם בפני רשויות ממלכתיות, רשויות עירוניות ורשויות או גופים אחרים בישראל ובחו"ל. כל בקשה כזו תישקל ותבחן לגופו של עניין על ידי ועד העמותה.

2.9  לפעול למען יצירת הסדרה פנימית של ענף הרפואה הסינית בישראל, באמצעות קשר עם מוסדות הלימוד המלמדים רפואה סינית, קביעת סטנדרטים בתחום הרפואה הסינית, קיום מבחני הסמכה, מתן הסמכה מטעם העמותה למוסדות הלימוד ללמד רפואה סינית, ולבוגרי מוסדות הלימוד לרפואה סינית לטפל ברפואה סינית, פיקוח על בתי הספר המוסמכים על ידי האגודה, וכן כל פעולה אחרת למען מטרה זו.

2.10  לפעול למען יצירת אסדרה (רגולציה) מטעם מוסדות המדינה על תחום הרפואה סינית בישראל, בהתאם להסדרה הפנימית שהעמותה מקדמת. המטרה הינה יצירת אסדרה אשר תטיב עם העוסקים ברפואה סינית, ועם קהילת המטופלים ברפואה סינית, באמצעות פעולות למען קבלת ההסדרה הפנימית של העמותה, והסטנדרטים שהיא תקבע, כפי שהוגדר בסעיף 2.9 לעיל.

 

3.  סמכויות העמותה:

לשם ביצוען של המטרות הנזכרות בתקנה 2 לעיל תהיינה לעמותה הסמכויות הבאות:

3.1   לייצג ו/או להביא את דברם של מטפלים ו/או אגודות ו/או תאגידים אשר ביקשו מהעמותה לייצגם בפני רשויות ממלכתיות, רשויות עירוניות, רשויות בתחום הבריאות ורשויות או גופים אחרים בישראל ובחו"ל, ואשר העמותה מצאה לנכון שיש לדבר עניין הקשור עם מטרותיה.

3.2  לבצע כל פעולה משפטית לרבות להתקשר בחוזים ובהסכמים מכל סוג ומין לשם קידום מטרות העמותה ולהופיע כתובעת ו/או כנתבעת בכל הליך משפטי ו/או אחר ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לרכוש, לחכור, לשכור, לבנות, להקים, לרהט, לשנות, לשפץ, להחזיק או להעביר, להחליף, לארגן, לנהל ולפקח על כל  נכס  מיטלטלין ומקרקעין (להלן: "הנכסים") אשר יש בהם כדי לקדם במישרין או בעקיפין את מטרות העמותה ובמיוחד למכור, לממש, את הנכסים באופן שיביא רווחים שיושקעו בדרך היעילה ביותר שתבטיח את קידום מטרות העמותה ובאופן שיקבע על ידי העמותה.

3.3  להופיע בפני  משרדי הממשלה, רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים אחרים כקונה, שוכר, חוכר, ממשכן, מוכר, משכיר, מחכיר של הנכסים, ולעשות כל פעולה חוקית אחרת בהתאם למטרות העמותה וכן לייפות את כוחם של עורכי הדין של העמותה לבצע הפעולות הנ"ל.

3.4  לקבל ו/או להסדיר כל עניין הקשור להלוואות, מתנות, תרומות, מענקים, הקצבות, ירושות, עזבונות, שעבודים, תשלומים וכל תמיכות אחרות ממוסדות עירוניים, ממשלתיים, פרטיים ו/או אחרים המוענקים לאגודות בתחום הרפואה הטבעית/המשלימה, ולשם כך להשתמש בכל האמצעים החוקיים הנדרשים  לדעת העמותה.

3.5  לקבל ולשלם כספים, לחתום על שטרי חוב, שייקים והתחייבויות מכל המינים, לפתוח, להחזיק ולנהל חשבונות בבנק או בבנקים ובמוסדות כספיים אחרים ולעשות את כל הפעולות הבנקאיות הדרושות לשם קיומה וניהולה התקין של העמותה.

3.6 להקים, לאגד, לנהל, להתמזג, להצטרף או לשתף פעולה עם עמותה, קרן או כל גורם אחר   שמטרותיהם זהות או דומות למטרות העמותה. מיזוג עם גוף אחר מצריך את אישור האסיפה הכללית.

3.7   לחתום, להסב, לנכות, להעביר, להמחות, להוציא ולסחור בכל דרך אחרת בכל שטרי החוב, החליפין וכן שטרות ומסמכים אחרים סחירים או לא סחירים מכל סוג שהוא בשם העמותה.

3.8  לפעול לגיוס משאבים ואמצעים לקידום מטרות העמותה ובכלל זה לקבלת: מענקים, תרומות, מתנות וכל מענק אחר שנועד לשם קידום מטרות העמותה ולטובת חבריה.

3.9   לבצע את כל הפעולות הדרושות לשם קידום מטרות העמותה.

3.10   לבצע ולהוציא לפועל את כל אותם הדברים אשר לדעת הועד דרושים כדי לתת תוקף, לשמור, לסייע,  לקדם במישרין ו/או בעקיפין את יישומן של מטרות העמותה.

 

 

 

 

4.  אמצעים כספיים:

 

4.1   העמותה מתחייבת כי תרומות אשר יתקבלו כנגד קבלות על תרומות מכוח סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ישמשו לקידום מטרות העמותה.

4.2   העמותה מתחייבת לנהל רישום נפרד של כל הכנסותיה והוצאותיה בכל הנוגע לתרומות מכוח סעיף 46 כאמור לעיל.

4.3  הכספים הדרושים לשם ביצוע פעולות העמותה וקידום מטרותיה יהיו כמפורט להלן:

4.3.1 תרומות, מענקים, תקציבים, עזבונות, ירושות ומתנות, בין אם בכסף ובין אם בשווה כסף, שיועברו לעמותה מעת לעת מחברים של העמותה וכן ממי שאינם חברים בה.

4.3.2 הכנסות העמותה.

4.3.3 הקצבות של מוסדות ממשלתיים, תנועתיים, עירוניים וציבוריים.

4.3.4 הלוואות מגופים שונים.

4.3.5 הכנסות מהשקעות כלשהן, אשר יבוצעו על ידי העמותה או מניצול אחר של משאביה.

4.3.6  גביית דמי חבר מחברי העמותה, כפי שייקבע על ידי וועד העמותה

 

 

5  . חברות בעמותה:

 

5.1   החברים יהיו רשומים בפנקס החברים שמנהלת העמותה.

5.2   מספר החברים בעמותה יהיה בלתי מוגבל, אך לא יפחת משניים.

5.3   חברות בעמותה אינה ניתנת להעברה ואינה ניתנת להעברה בירושה.

5.4   אדם המעוניין להיות חבר בעמותה יגיש לועד בקשה בזו הלשון: "אני (שם, מספר זהות, ומען) מבקש להיות חבר בעמותה - "איגוד הרפואה הסינית בישראל". מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה. הנני מצרף את תעודות לימודיי כחלק בלתי נפרד מהבקשה".

5.5   ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד או מי שמונה מטעמו לכך. סירב הועד לקבל את המבקש כחבר בעמותה, רשאי הוא לערער על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

5.6   מי שנתקבל כחבר בעמותה על ידי הועד לאחר שהגיש בקשה להתקבל כחבר. המונח "אדם" בסעיף זה יכלול כל אדם בגיר וכל תאגיד.

5.7  חברות בעמותה מותנית בתשלום דמי חבר שנתיים, כפי שיקבעו מעת לעת על ידי הועד המנהל.

 

 

6. ידידי העמותה

 

6.1       ידיד העמותה הוא אדם אשר מביע תמיכתו בעמותה, ברעיונה ומטרותיה ואשר אינו נמנה על חבריה.

6.2       מספר ידידי העמותה אינו מוגבל.

6.3       אדם המבקש להימנות על ידידי העמותה, רשאי להגיש בקשה בכתב לוועד המנהל.

6.4        החלטה בדבר הכרזה על אדם כ'ידיד עמותה' נתונה בידי הוועד.

6.5       ההכרזה על אדם כ'ידיד עמותה' מהווה גם 'כתואר כבוד' יזום מצד הוועד המנהל.

6.6       זכויות ידידי העמותה יקבעו מעת לעת על ידי ועד העמותה.

 

 

7. זכויות וחובות  החברים:

 

7.1.1    כל חבר יקיים את תקנות העמותה וינהג על פי הן ועל פי כל החלטה  של האסיפה הכללית של העמותה ו/או של ועד העמותה.

7.1.2   כל חבר יקיים את "הקוד האתי להתנהלות מקצועית" אשר אומץ כסטנדרט מחייב על ידי העמותה.

7.2.1    כל חבר יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של חברי העמותה ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה. כל חבר יהיה רשאי לבחור ולהיבחר לועד ולועדת הביקורת של העמותה, למעט הסייג בסעיף 7.2.2 להלן.

7.2.2   ועדת החריגים של העמותה תהיה רשאית לקבל לחברות בעמותה אדם שלא עומד בקריטריונים שקבע הועד במידה והשתכנעה שמדובר במקרה מיוחד של אדם אשר תרם תרומה ייחודית לתחום הרפואה הסינית בישראל והוא בעל ניסיון קליני של 10 שנים לפחות, ויציג בפני ועדת החריגים המלצות על כישוריו הקליניים מ-2 חברי עמותה, אשר הם בעצמם בעלי וותק של 10 שנים לפחות. אדם אשר התקבל מכוח סעיף זה לא יהיה רשאי לכהן בוועד העמותה או בוועדת הביקורת של העמותה. האישור הסופי לקבלה לחברות בעמותה נתון לאישור ועד העמותה.

7.3  חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה ולהנות משירותיה.

7.4  פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

7.5  לאף חבר לא תהיה זכות להשתתף או להיות זכאי לנכסים או לרכוש נכס כלשהו של העמותה, בין אם תוך תקופת היותו חבר ובין אם חדל להיות חבר.

 

 

8. פקיעת החברות

 

8.1   החברות בעמותה פוקעת:

8.1.1 במות החבר.

8.1.2 במקרה של אבחון חבר כחולה נפש, בהתאם להחלטת האסיפה הכללית ולאחר שניתנה לו זכות שימוע.

8.1.3 במקרה של פושט רגל, יוכל החבר להמשיך את חברותו בעמותה אך לא יוכל להימנות על הועד המנהל או כחבר בוועדת הביקורת.

8.1.4 בפרישתו מן העמותה, שתיכנס לתוקפה 21 יום לאחר מתן הודעת פרישה בכתב לועד.

8.1.5 בהוצאתו מן העמותה.

8.2   האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד, להחליט, על הוצאת חבר מן העמותה מאחד הטעמים הבאים:

8.2.1  החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.

8.2.2  החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה כלשהי של האסיפה הכללית.

8.2.3  החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.

8.2.4  החבר הורשע בשל עבירה שיש עימה קלון או במקרה של הפרעה נפשית.

8.3  הועד רשאי להשעות חבר עמותה עד לקבלת החלטה סופית של האסיפה הכללית בעניינו ובכפוף למתן שימוע לאותו חבר.

8.4  חבר לא יוצא מהטעמים האמורים בתקנות משנה 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 או 8.2.4, אלא לאחר שהועד התרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

8.5  חבר לא יוצא לפי סעיף קטן 8.2.1 - 8.2.4, אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.

8.6  חבר שהופקעה חברותו רשאי לערור בכתב בפני ועדת האתיקה של העמותה.

8.7  ועד העמותה רשאי, בהתאם להמלצתה של ועדת האתיקה של העמותה, להשעות חברות של חבר אשר התקבלו כנגדו תלונות על כך שעבר על הקוד האתי, במיוחד במקרים של חשד להטרדה מינית, מעשה מגונה, או אונס, או התנהגות אחרת המנוגדת לקוד האתי של העמותה.

8.8  חבר שהופקעה חברותו או שהודיע מיוזמתו על סיום חברותו בעמותה, או שחברותו פקעה מכל סיבה אחרת, לא יהיה זכאי להחזר עבור תשלום דמי החבר ששילם לעמותה.

 

9. מתן ההודעה לחבר

 

הזמנה, דרישה, התראה, והודעה אחרת של העמותה לחבר, יינתנו בכתב ויימסרו לו ביד או בדואר רשום אל מענו הרשום בפנקס החברים או בדואר אלקטרוני. לפי בקשת החבר בכתב, תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים, וכן את כתובת הדואר אלקטרוני כפי שהחבר יעדכן את מזכירות העמות  

 

10. מוסדות העמותה

 

10.1   ועד העמותה: מספר חברי ועד העמותה יהיה מקסימום 9 ולא יפחת משניים.

10.2   ועדת ביקורת או גוף מבקר.

10.3   ועדות העמותה כפי שייקבעו על ידי הועד ומועצה מייעצת במידת הצורך ועל פי החלטת הועד.

10.4   האסיפה הכללית.

 

 

11. האסיפה הכללית  - זמן ומקום

 

יומה, שעתה, ומיקומה של האסיפה כללית יקבעו בידי הועד.

 

 

12. הזמנה

 

הודעה על אסיפה כללית רגילה או על אסיפה כללית שלא מן המניין תשלח או תינתן לכל חבר על ידי הועד לפחות 10 ימים לפני התאריך שבו תתקיים האסיפה. ההזמנה תציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאסיפה.  ועד העמותה רשאי להחליט ולהודיע על אסיפה שתתקיים באופן מקוון באמצעות אמצעי אלקטרוני או אחר. הזימון לאסיפה הכללית ימסר לחברים אישית באמצעות דואר אלקטרוני, בהתאם לפרטים המעודכנים בפנקס החברים.

 

 

13. האסיפה הכללית של העמותה

 

13.1   האסיפות הכלליות הן רגילות או אסיפות כלליות שלא מן המניין.

13.2   אסיפה כללית רגילה של העמותה, תתקיים לפחות אחת לשנה קלנדרית.

13.3   העניינים הבאים יועמדו על סדר יומה של האסיפה הכללית הרגילה וידונו בהם שם:

13.3.1    דיון בדו"ח הפעולות של הועד בשנה הנדונה ודיון בדוחות הכספיים  שיוגשו לאסיפה.

13.3.2    אישור הדוחות הכספיים של העמותה

13.3.3  דיון בדו"ח ועדת ביקורת הפנים או הגוף המבקר של העמותה.

13.3.4   קביעת העקרונות והנחיות לפעולות של העמותה בשנה הבאה ואישור תקציב שיוגש לפעולות אלה.

13.3.5   בחירת ועדת ביקורת או גוף מבקר.

13.3.6   דיון בצורך בוועדות שונות ו/או נוספות לקיום מטרות העמותה.

13.3.7  בחירת רואה חשבון וקביעת שכרו.

13.3.8  שינויים בתקנון העמותה.

13.3.9  כל עניין אחר שהועד החליט להביא בפני האסיפה הכללית ובלבד שעניין זה צוין בהזמנה כאמור בסעיף 12 לעיל, או, במידה והועד מעוניין לדון בנושא שלא צוין בהזמנה – בהתאם לסעיף 14.1 להלן.

13.3.10 אסיפה כללית שלא מן המניין, תכונס בהחלטת הועד לאחר קבלת דרישה לכינוס אסיפה  בכתב של ועדת ביקורת או הגוף המבקר של העמותה.

 

 

14. הדיונים באסיפות הכלליות:

 

14.1 באסיפה כללית (מן המניין ושלא מן המניין), רשאית האסיפה הכללית לדון גם בנושאים שלא הופיעו בסדר היום, אך אינה רשאית לקבל בהם החלטות.

14.2 אסיפה כללית רגילה לא תיפתח אם לא נכחו בה בעצמם לפחות 51% מחברי העמותה (להלן: "המניין החוקי"). דהיינו, מנין חוקי לקיום אסיפה הינו נוכחות  של לפחות 51% מחברי העמותה. היה מנין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.

14.3 לא נתכנס המניין החוקי תוך חצי שעה מהמועד הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כאסיפה נדחית, ללא צורך בהזמנה או הודעה נוספת, ובאסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

14.4  כל חבר עמותה יהיה רשאי להשתתף באסיפות הכלליות של העמותה.

14.5  סדר היום הן של כל אסיפה כללית הן רגילה והן של אסיפה שלא מן המניין יקבע על ידי הועד. למרות האמור, האסיפה הכללית תהיה רשאית לדון בנושא שלא הופיע בסדר היום ובלבד שלא תיערך הצבעה בנושא הנ"ל.

14.6  בכל אסיפה כללית, יו"ר הועד יכהן כיו"ר קבוע של האסיפה. אם יו"ר הועד לא ירצה להיות יו"ר של אסיפה כללית או אם לא ישתתף מסיבה כלשהי באסיפה כללית, ימלא את מקומו חבר עמותה אחר שיו"ר הועד מינה לכך לצורך אותה אסיפה.

14.7 מזכיר העמותה ינהל את פרוטוקול האסיפה. בהיעדרו של המזכיר הקבוע, יו"ר הועד ימנה מזכיר אשר ינהל את פרוטוקול האסיפה,. הפרוטוקול ייחתם בידי יו"ר האסיפה, ומשנחתם בידו יהווה ראיה לכאורה לכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

14.8 ההצבעה באסיפות הכלליות תהיה בהרמת ידיים, אך הוועד רשאי לקיים הצבעה בקלפי ובמקרה זה יוכרע העניין שהועמד להצבעה על ידי הצבעה בקלפי.

14.9 לכל חבר המשתתף באסיפה הכללית, יהיה קול אחד.

14.10 רשימת החלטות, כפי שתצורף לספר הפרוטוקולים, הקובעת איזה החלטה התקבלה בפה אחד או ברוב מסוים, בצירוף פרוטוקול האסיפה עצמו, תשמש הוכחה לכאורה לאמיתות העובדה בלא צורך בראיה נוספת לכך. על כל רשימת החלטות, של כל אסיפה, יחתום יו"ר ועד העמותה או יו"ר האסיפה הכללית הנדונה, אם מונה חבר עמותה על ידי יו"ר ועד העמותה, במקומו.

14.11 כל העניינים שיעמדו להצבעה באסיפה, יוכרעו על פי רוב הקולות שהצביעו באסיפה. במקרה של שוויון קולות, יהווה קולו של יו"ר הועד, קול מכריע.

 

 

15. תפקיד הועד (ההנהלה)

 

15.1   להוציא לפועל וליישם את כל ההחלטות של האסיפות הכלליות של העמותה וכן לנהל את העמותה וענייניה השוטפים. לקבוע עקרונות למימון הפעילות וסדרי עדיפויות בין אפשרויות הפעולה השונות.

15.2   לבחור אחד מבין חברי הועד לתפקיד יו"ר קבוע של הועד והוא יכהן כיו"ר בכל ישיבות הועד וישיבות האסיפה הכללית.

15.3    להחליט על המבנה הארגוני בעמותה. לבחור את ועדות העמותה למעט ועדת ביקורת. לבחור מועצה מייעצת (במקרה הצורך). לאחר בחירת הוועד המנהל, יבחרו חברי הועדות השונות של העמותה וחברי המועצה המייעצת על ידי הוועד המנהל.

15.4  להתוות את דרכי הפעולה של העמותה לרבות בכל הנוגע לתחומים מינהליים, התקשרויות עם צדדים שלישיים, פעולות ציבוריות וכו'.

15.5   לנהל את העמותה על פי מטרות העמותה והוראות תקנון זה ולבצע את מטרותיה.

15.6   לבצע את תפקידי העמותה בהתאם לסמכויותיה המפורטות בסעיף 3 לעיל.

15.7   למנות בעלי תפקידים של העמותה בתשלום או ללא תשלום.

15.8  לייצג את העמותה כלפי כל הגורמים השונים ובין היתר בפני רשויות, מוסדות וגופים אחרים.

15.9  לחתום בשמה של העמותה על כל חוזה, הסדר, התחייבות וכל מסמך אחר בהתאם לזכויות החתימה כדלקמן: החתומים ע"י העמותה או המוצאים בשמה, יהיו חתומים  ע"י בני אדם כאלה אשר הועד יקבע מעת לעת, ובלבד שיהיו מבין חברי העמותה ו/או נושאי משרה בה, וכן ישאו הם את חותמת  העמותה. חתימה שתחייב את העמותה תהיה חתימת מי שזהותו תקבע ע"י הועד מעת לעת, ובלבד שהוא יהיה חבר העמותה או בעל תפקיד בה. חתימתו של מורשה החתימה תלווה בחותמת של העמותה. על אף האמור לעיל, החתימה שתחייב את העמותה בכל הנוגע לענייניה הכספיים של העמותה בלבד תהיה חתימה על ידי 2 מורשי חתימה שזהותם תקבע על ידי הועד מעת לעת, ובלבד ששניהם הינם גם חברי עמותה וגם בעלי תפקיד בה. חתימתם תלווה בחותמת של העמותה.

15.10 לקבוע לעצמו את סדרי הדיונים באופן שבו הוא יבצע את תפקידיו כפוף תמיד להוראות תקנות אלה.

15.11 מנהלי העמותה לא יהיו זכאים להנות מנכסים ו/או מרכוש ו/או מרווחים מכל סוג שהוא של העמותה, בין אם בתוך תקופת היותם מנהלים בעמותה ובין אם חדלו לכהן כמנהלים בעמותה.

15.12 לדאוג לכך, כי לא תתבצע חלוקת רווחים, במישרין או בעקיפין, לחברי העמותה.

15.13 החזר הוצאות לחברי הועד יתאפשרו על פי הוראות הדין בלבד.

15.14 לאשר תקציב שנתי, לעקוב אחר מצבה הכספי של העמותה, ולקבוע את מסגרת האשראי שהעמותה רשאית ליטול.

15.15 לכנס אסיפות כלליות מן המניין ושלא מן המניין.

15.16  להכין את הדו"חות הכספיים והמילוליים של העמותה ולהביאם בפני ועדת הביקורת או הגוף המבקר, ובפני האסיפה הכללית לאישורה.

15.17 לקבוע נהלים בכתב, המסדירים פעילויות שגרתיות משמעותיות בעמותה.

 

 

16. הועד – מנין :

 

16.1  הועד ימנה 9 חברים. קוורום לקיום כל ישיבת או החלטת וועד יהיה לפחות 5 חברים מתוך ה- 9.

16.2 ישיבת ועד יכולה להתקיים גם באמצעות שיחת וידאו, או שיחת טלפון, או כל אמצעי דיגיטלי או אחר.

16.3  חובה על חבר ועד להשתתף בישיבות הועד באופן אישי בלבד.

 

 

17. בחירות לועד:

 

17.1  חברי הועד יבחרו, אחת לשנתיים בבחירות שתקיים העמותה מבין חברי העמותה והם יכהנו בתפקידים עד לבחירתו של ועד חדש בבחירות לאחר תום הקדנציה. אסיפה כללית רגילה רשאית, על ידי החלטה רגילה, להעביר מתפקידו כל חבר ועד  לפני הבחירה של ועד חדש. כמו כן, תהיה רשאית האסיפה הכללית לבחור בחבר אחר במקומו של החבר שהועבר מתפקידו. הועד יכהן מהיבחרו בבחירות ועד לבחירות הבאות; חבר הועד היוצא יכול להיבחר לועד החדש. מועד הבחירות המדויק יקבע על ידי הועד. רשאי להיבחר לוועד העמותה חבר עמותה פעיל במשך שנה אחת לפחות לפני מועד הבחירות.

17.2 המועמדים בבחירות לחברי הועד טרם בחירתם מחויבים לפרסם הצהרת כוונות וקורות חיים על מנת להגדיר את בסיס שליחותם ויהיו מחויבים לפעול על פי הצהרתם.

17.3 במקרה וחבר ועד (לרבות יו"ר) פועל בניגוד להצהרותיו ניתן יהיה להדיחו מחברות בוועד בהצבעה רגילה וברוב רגיל של החברים בועד.           

17.4 העברת חבר ועד מתפקידו שלא מרצונו, טרם בחירת ועד חדש, תעשה רק מטעמים מוצדקים ולאחר שניתנה לאותו חבר ועד הודעה מראש על כך, אפשרות להשמיע את טענותיו בפני האסיפה הכללית וזמן סביר לתקן את דרכיו.

17.5 העברת חבר ועד מתפקידו, מרצונו, טרם בחירת ועד חדש, תעשה בכפוף להגשת הודעה בכתב של אותו חבר ועד, בפני הועד; ההודעה תכנס לתוקף בתוך 7 ימים מיום קבלת ההודעה בידי הועד. מיום כניסת ההודעה לתוקף ועד למועד הבחירות, יהא רשאי חבר עמותה אחר למלא את מקומו של חבר הועד היוצא, בהתאם להחלטת ואישור הועד.   

17.6 אם נבצר מחבר ועד למלא את תפקידו באופן זמני בלבד, רשאי חבר ועד אחר למלא את מקומו לאותה תקופה זמנית נתונה. לחילופין, רשאי הועד למנות חבר עמותה אחר לצורך כך, המינוי כאמור יהיה זמני עד לשובו של חבר הועד המקורי לתפקידו.

17.7  אם נתפנה מקומו של חבר הועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הועד עד לבחירות הקרובות; עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד .

17.8   עם תום תקופת כהונתם, יהיו חברי הועד רשאים להיבחר פעם נוספת על ידי האסיפה הכללית ולכהן כחברי ועד תקופת כהונה נוספת. מספר הכהונות ברציפות אינו מוגבל.

17.9  לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר ועד וכחבר ועדת הביקורת.

 

17.10 לא יכהן כחבר ועד:

17.10.1 המשרת את העמותה בשכר. 

17.10.2 מי שאינו חבר בעמותה.

17.10.3 בעלים ו/או בעל מניות ו/או בעל תפקיד ניהולי בבית ספר או מכללה ללימודי רפואה סינית או רפואה משלימה.

17.10.4 בעל תפקיד ניהולי בקופות החולים .

17.10.5 תקופת הצינון של כל אחד מהסעיפים לעיל עומדת על שנה אחת (17.10.3-5).

17.10.6 חבר הועד רשאי להתפטר בכל עת מכהונתו על ידי הודעה בכתב לועד; חבר הועד יחדל לכהן אם הוכרז פסול דין או פושט רגל .

 

17.11 בחירת יושב ראש העמותה: חברי הועד יבחרו מבין 9 החברים את יושב ראש העמותה.

17.11.1 דרישות למועמד לתפקיד יושב הראש:

17.11.1.1יושב ראש חייב לעמוד בתנאי הקבלה לעמותה.

17.11.1.2 יושב ראש אינו יכול להיות אחד מהבאים :

17.11.1.2.1 בעלים ו/או בעל מניות ו/או בעל תפקיד ניהולי בבית ספר או מכללה ללימודי רפואה סינית או רפואה משלימה.

17.11.1.2.2 בעל תפקיד ניהולי בקופות החולים .

17.11.1.2.3 בעל תפקיד ניהולי או בעל מניות בגוף כלכלי העוסק בשיווק/מכירה של מוצרים או שירותים מתחום הרפואה המשלימה למעט טיפולים ברפואה משלימה.

17.11.1.2.4 תקופת הצינון של כל אחד מהמקרים בסעיף 17.11  עומדת על שנה אחת.

17.11.2 לתפקיד יושב הראש יכול להיבחר רק חבר ועד שנבחר בבחירות כלליות.

17.11.3 יושב הראש חייב להיות מטפל ברפואה סינית אשר חלפו לפחות שלוש שנים מתום לימודיו .

 

17.12   חבר ועד יתפטר מחברותו בועד על ידי הודעה בכתב מופנית לועד. התפטרות   

תיכנס לתוקפה משתגיע למשרד הרשום של העמותה או באמצעות אימייל – ברגע שהתקבלה בכתובת מזכירות העמותה.

17.13 האסיפה הכללית רשאית להעביר חבר ועד מתפקידו, מסיבות של אי התאמה ובלבד שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו.

17.14 הדחת חברים – חבר ועד (לרבות יו"ר ) מתחייב לפעול על פי הנדרש בתקנון העמותה ומתחייב להקדיש מזמנו ומרצו לצורך כך . ניתן להדיח חבר ועד מכהן (לרבות יו"ר ) ברוב של 7 חברים פרט למקרה בו פועל החבר בניגוד להצהרותיו טרם בחירתו שם מספיק רוב רגיל. בתוך הנסיבות להדחת חבר ועד (לרבות יו"ר ) מתפקידו ניתן למנות – חוסר תפקוד , חוסר מחויבות ,היעדרות מישיבות, וכל סיבה המפריעה לתפקודו בוועד העמותה. דרך הפעולה תהיה כינוס הועד והעלאת ההצעה ונסיבותיה לסדר היום ולאחר מכן הצבעה.

17.15 העברת חברים מתפקידם – כל חבר ועד הנושא בתפקיד מטעם העמותה ( לרבות יו"ר , גזבר ויו"ר ועדות) יתאפשר לחברי הועד להעבירו מתפקידו במקרה של חוסר שביעות רצון מתפקודו. דרך הפעולה תהיה כינוס הועד והעלאת ההצעה ונסיבותיה לסדר היום ולאחר מכן הצבעה. לצורך שינוי תפקיד מספיק רוב רגיל וחבר הועד ימשיך לכהן כחבר ועד מין המניין

 

 

18 . ישיבות הועד

הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, ודרך ניהולן.

הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו.  

 

 

19. החלטות:

החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים; היו הקולות שקולים, לא נתקבלה ההצעה; החלטת כל חברי הועד פה אחד יכול שתתקבל גם שלא בישיבת הועד.

 

 

21. ועדות העמותה:

21.1   הועד רשאי לבחור בועדות קבועות ובועדות זמניות לשם ייעוץ לוועד ומתן המלצות.

21.2  הועד רשאי למנות חבריו בועדות להחליפם ולמנותם בחזרה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

21.3 הועד יקבע את המספר המינימלי של החברים הנדרשים בכל ועדה.

21.4   הועדות תתכנסנה במועדים שיקבעו על ידו.

 

 

22. ועדת ביקורת ו/או גוף מבקר:

 

22.1  האסיפה הכללית הרגילה של העמותה תמנה ועדת ביקורת ו/או גוף מבקר כמשמעותם בחוק העמותות תש"מ- 1980.

 

22.2   לא יכהן אדם בועדת ביקורת ו/או גוף מבקר כל עוד הוא חבר בועד.

 

22.3   ועדת הביקורת ו/או הגוף המבקר יהיו אחראים, בין היתר:

22.3.1  לבדוק את תקינות פעולות העמותה ומוסדותיה, לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה. בכלל זה, נדרשת ועדת הביקורת לבדוק את תקינות פעילותם של נושאי המשרה בעמותה ולבדוק ניהול תקין של עמותה, חיסכון, יעילות, אפקטיביות וטוהר המידות.

22.3.2   לבדוק את השגת יעדי העמותה ביעילות ובחיסכון.

22.3.3   לעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית והוועד.

22.3.4   להציע לוועד דרכים לתיקון ליקויים בניהול העמותה.

22.3.5  לבדוק את ענייניה הכספיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר בה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה.

22.3.6   לבדוק כל נושא אחר הקשור לפעילותה של העמותה.

 

22.4   לחברי ועדת הביקורת ולחברי הגוף המבקר זכות לעיין בכל מסמך שהעמותה מחזיקה בו או לקבל מידע מחברי העמותה או עובדיה, אם מידע כאמור נדרש לדעתם לצורך ביצוע תפקידיהם. הדברים אמורים ביתר שאת לגבי חברי הוועד במסגרת אחריותם על פי חוק, לפעול לטובת העמותה, במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית.

 

 

 

 

 

23. פירוק:

 

23.1   פירוק העמותה יהיה בהתאם לאמור בסעיף 43 (א) לחוק העמותות, תש"ם-1980.

 

23.2  נשארו נכסים לאחר פירוק העמותה ולאחר שנפרעו כל חובותיה במלואם, יעברו נכסים אלה, לעמותות או מוסדות ציבוריים אחרים, כמשמעותם בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה ואשר מטרותיהם דומות למטרות העמותה והאוסרים על חלוקת הכנסותיהם ורכושם בין חבריהם.

 

23.3  זהות העמותה או העמותות, המוסד ו/או המוסדות האחרים האמורים , יקבעו על ידי האסיפה הכללית הרגילה בעת או בטרם מועד חיסול העמותה. אם ובמידה ולא תהיה אפשרות  תת תוקף להוראות אלה ייתרמו הנכסים לעיל למטרות צדקה הקרובות למטרות העמותה.

 

           

24. ביטוח ושיפוי:

 

בכפוף לסעיף 263 ו- 345 לחוק החברות, העמותה תהא רשאית להתקשר, בחוזה לביטוח אחריותם של כל נושאי המשרה ו/או בעלי תפקידים ו/או  חברי עמותה ו/או מנהלים ו/או חברי ועד ו/או ועדת ביקורת ו/או חברי האסיפה הכללית בעמותה (להלן: "נושא משרה") כולם או מקצתם, בהתאם להחלטות ועד העמותה.

 

 

25  . הקמת סניפים:

 

העמותה רשאית, בהחלטת האסיפה הכללית, להקים סניפים ולקבוע את ארגונם ואת סדרי ניהול ענייניהם.        

 

 

26. כללי:

 

הודעות לחברי העמותה וכן לחברי הועד יכולות להישלח בכתב או להימסר ביד או בדואר רשום לכתובת שהחבר נתן לעמותה או על ידי הודעת דואר אלקטרוני, או על ידי אמצעי תקשורת אחרים שעליהם יחליט הועד מעת לעת.

 

 

27. ציון תארים אקדמיים בתעודות המוענקות על ידי העמותה:

 

27.1 בכל תעודה המוענקת על ידי העמותה יצויין תוארו האקדמי של מקבל התעודה, במידה ומקבל התעודה יציין זאת בבקשה למזכירות העמותה.

27.2 על מקבל התעודה המעוניין בציון תוארו האקדמי להמציא למזכירות העמותה העתק של התעודה האקדמית הרלוונטית.

27.3 בתעודה יצויין התואר האקדמי המלא, כך למשל תואר דוקטור לרפואה יירשם כ-

"ד"ר md " או למשל תואר דוקטור במקצוע אחר כ-"ד"ר phd" וכו'.

 

28 . נהלים לקיום בחירות:

 

28.1 כללי:

הנוהל מיועד להסדיר את תהליך הבחירות שיערכו לוועד העמותה

28.2 ועדת בחירות: ועדת בחירות תמנה 3 חברים לפחות, רצוי בהשתתפות חבר ועדת הביקורת , רו"ח ועו"ד. הוועדה לא תמנה חברי ועד.

28.3  הודעה על בחירות:

28.3.1  הודעה על בחירות  תפורסם עד  3 חודשים לתאריך הבחירות.

28.3.2  יש להגיש קורות חיים ואת ה-"אני מאמין "  לדואר האלקטרוני של מזכירות העמותה 

28.3.3  תאריך אחרון להגשת המועמדויות יקבע לכחודשיים לפני מועד הבחירות.

28.3.4  כל המועמדים יפורסמו יחד בצורה אחידה וזהה באתר העמותה.

 

28.4 תהליך הבחירות:

28.4.1 שעות פתיחת וסגירת הקלפיות יפורסמו מראש כדאי לאפשר לכל החברים לממש את זכותם להצביע.

28.4.2 כל חבר עמותה בתוקף זכאי לקול אחד ורשאי להצביע בבחירות אישיות וחשאיות.

28.4.3 כל חבר שירצה להצביע יזדהה בפני חברי ועדת הבחירות. על כל חבר להגיע מצויד  בתעודה מזהה הכוללת תמונה.

28.4.4 מזכיר העמותה יאשר את זכאותו להצביע, כולל אישור על תשלום דמי החבר בתוקף עד יום הבחירות.

28.4.5 מזכיר העמותה ימסור למצביע טופס חתום שיכלול את רשימת המועמדים.

28.4.6 המצביע יסמן את המועמדים שהוא בוחר מתוך הרשימה.

28.4.7 את הטופס המלא ישלשל הבוחר לתיבת הקלפי.

28.4.8 ניתן להצביע באמצעות ייפוי כוח או באמצעות משלוח בדואר רשום, על פי הפירוט להלן:

28.4.8.1 הצבעה באמצעות ייפוי כוח: חבר המעוניין ליפות את כוחו ייתן למיופה הכוח טופס ייפוי כוח חתום (טופס ייפוי כוח יהיה זמין באתר האינטרנט של העמותה וכן ניתן יהיה לקבלו במזכירות העמותה) בתוספת צילום של תעודת הזהות שלו. מיופה כח חייב להיות חבר עמותה בתוקף. כל מיופה כוח רשאי להיות מיופה כח רק עבור חבר עמותה אחד בלבד.

28.4.8.2  הצבעה באמצעות מכתב רשום: ניתן להצביע באמצעות משלוח של דואר רשום לכתובת העמותה. על המעטפה להכיל צילום של תעודת הזהות של החבר, בתוספת לחתימת החבר על טופס הצבעה מרחוק (טופס הצבעה מרחוק יהיה זמין באתר האינטרנט של העמותה וכן ניתן יהיה לקבלו במזכירות העמותה), וכן מילוי של טופס שיכלול את רשימת המועמדים. את הטופס עם רשימת המועמדים בו מסומן בחירתו, על החבר להכניס לתוך מעטפה נוספת בתוך המעטפה הכוללת את צילום תעודת הזהות שלו ואת הטופס החתום של ההצבעה מרחוק (מעטפה כפולה). על המכתב הרשום להגיע לכתובת העמותה לפחות שבוע לפני מועד הבחירות. מזכיר העמותה ישמור על מעטפות הבחירות ויצרפם אל טפסי ההצבעה שבקלפי, לאחר שיוודא את תקפות חברותם בעמותה. כל מכתב חייב להיות אישי מהחבר השולח, מכתב הכולל טפסי הצבעה של יותר מחבר אחד – פסול.

 

28.4.9 לחילופין, ועד העמותה רשאי להחליט על קיום ההצבעה באופן מקוון במקום או בנוסף לרשום לעיל, על פי החלטת הוועד.

 

28.5  ספירת הקולות: ועדת הבחירות תספור את טופסי ההצבעה הכשרים ותכריז על תוצאות ההצבעה בתום מועד הבחירות, טופס הכולל יותר מ-9 מועמדים יפסל. שמות הנבחרים יוצגו בסדר א-ב או סדר אקראי ולא על פי מספר הקולות שהצביעו עבור כל מועמד.

 

28.6  ערעורים: כל ערעור יופנה לועדת הביקורת.

 

28.7  נוהל הבחירות יפורסם מראש בתפוצה רחבה.

 

28.8  פרוטוקול: מזכיר העמותה יכין פרוטוקול שיכלול:

28.8.1 רשימת חברים שהגישו מועמדות.

28.8.2 רשימת חברים שאושרו להיבחר.

28.8.3 מספר הקולות הכשרים ומספר הקולות הפסולים.

28.8.4 שמות החברים שנבחרו.

 

28.9 לוגיסטיקה:

28.9.1 מזכיר העמותה ידאג לקיומה של תיבת קלפי .

28.9.2 ועדת בחירות תאשר שתיבת הקלפי אטומה.

28.9.3 מזכיר העמותה יכין את טופס ההצבעה בכמות עותקים מספיקה.

28.8.4 מזכיר העמותה ידאג להימצאות רשימה של חברים ששלמו דמי חבר עד יום הבחירות.

28.9.5 לחילופין, במקרה של הצבעה מקוונת, מזכיר העמותה ידאג לקיומה של ההצבעה.

bottom of page