top of page

קוד האתיקה

יחסי מטפל מטופל, הטרדות מיניות, בחירת מטפל מוסמך,
נהלי עבודה ובטיחות, מעמד עובד / אסיסטנט.

כל אלה ועוד הם חלק מהאתיקה המקצועית ומהקוד האתי אשר ביסס האיגוד בדומה למקצועות בריאות אחרים.

מטפלים החברים באיגוד הרפואה הסינית בישראל מתחייבים לנהוג על פי קוד האתיקה המפורטים במסמך זה.

חובות ואחריות המטפל

המטפל ברפואה סינית הוא בעל מקצוע שלמד וקיבל הסמכה לטפל ולסייע לאנשים בשיפור ובשימור בריאותם. על מנת למלא משימה זו, המטפל חייב לדאוג לשרת בצורה הטובה ביותר ולספר טיפול מקצועי כפי שנדרש במסגרת מקצוע הרפואה הסינית.

המטרה העיקרית של המטפל היא רווחתו של המטופל והמחויבות למזור.

המטפל חייב להיות מודע לחובות האתיות כלפי המטופל, הציבור והמקצוע.

הקוד האתי מתחלק לשלושה חלקים. הראשון מתייחס למחויבות למטופל; השני מתייחס לציבור; השלישי מתייחס למחויבות למקצוע.

1. מחויבות למטופל

חובתו העיקרית של המטפל היא למטופל, אשר טובתו חייבות להיות בראש מעיניו של המטפל. החובות החלות על המטפל הן:

1.1 הכשרה

א. המטפל חייב להיות בעל השכלה וניסיון מתאימים על מנת להעניק טיפול מקצועי ברפואה סינית. המטפל יגביל את טיפולו לתחומים שבהם קיבל הכשרה ותעודה מקצועית כפי שיקבע על ידי גורמי הרישוי וההסמכה המוסכמים וישתנו מעת לעת.

ב. על המטפל להיות מעודכן בתחומו על פי הקרדיטציה שתומלץ מעת לעת על ידי הגורמים המקצועיים.

ג. כאשר המטפל מרגיש שנושא הטיפול הוא מעל היכולת המקצועית שלו או הוא חסר ניסיון בנושא - יש להתייעץ או להפנות את המטופל למטפל בכיר יותר או בעל ניסיון בנושא או לשיטת טיפול אחרת, וזאת על מנת לספק למטופל את הטיפול הטוב ביותר שניתן לקבל.

ד. המטפל חייב לפעול בדרך המבטיחה את ביטחון ובריאות המטופל.

ה. המטפל יפסיק לטפל כאשר הוא סובל ממגבלות פיזיות ו/או נפשיות המונעות ממנו את היכולת לטפל באופן בטוח.

ו. מטפל אשר נודע לו על מגבלה נפשית או גופנית של מטפל אחר, אשר יכולה לסכן את יכולתו כמטפל, ימליץ לו לפנות לוועדת בריאות/אתיקה אשר תמונה מטעם איגוד. הוא מחויב לדווח לאותה ועדה כי למנוע נזק למטופלים. הועדה תוכל לשקול המלצות בהתאם.

1.2 קבלת מטופל

א. על המטפל לבצע הערכה יסודית לגבי מצבו הבריאותי של המטופל.

ב. יש לבצע תשאול מלא לגבי ההיסטוריה הרפואית של המטופל.

ג. המטפל יסביר למטופל את תכנית הטיפולים, משך הטיפול ומספר הטיפולים אותם יידרש על מנת לראות שינוי. כמו כן, המטופל יקבל הסבר על תופעות שיכולות להיווצר מהטיפול.

ד. בטרם הטיפולים, אנו ממליצים כי המטפל יחתים את המטופל על טופס יידוע שנוסחו מצורף כנספח א' לתקנון זה.

ה. המטפל חייב לפעול לפי כל חוק, לרבות חוק זכויות החולה בנוגע לסודיות וביטחון המטופל וכן החוק למניעת הטרדה מינית התשנ"ח 1998, והתקנות להטרדה מינית (חובות מעסיק) - תשנ"ח 1998.

ו. כאשר המטופל נמצא בטיפול אחר, המטפל חייב לייעץ למטופל לפי השיקולים המקצועיים שלו האם הטיפול ברפואה סינית מתאים בזמן שהמטופל נמצא במסגרת טיפולים אחרת.

ז. אם המטפל קיבל הכשרה ותעודה במקצוע טיפולי אחר, הוא רשאי לשלב טיפולים אחרים רק לאחר הסבר והסכמתו של המטופל, ולפי כללי המקצוע הנוסף.

ח. למטפל מותרת נוכחות אדם נוסף בחדר הטיפולים כגון מתלמד, אסיסטנט או סטודנט רק לאחר הסכמתו של המטופל (פרט למוסדות רפואיים ציבוריים וקליניקות בבתי ספר לרפואה סינית). חלה חובה על המטפל להסביר לאדם הנוסף לגבי זכויות המטופל ושמירה על סודיות רפואית.

1.3 הפניות

א. כאשר לפי שיקולו המקצועי של המטפל ולטובת המטופל יש צורך להפנות לטיפול אצל מטפל אחר או לרופא, יש להפנות את המטופל בהתאם. המטפל יעביר את המידע הרלוונטי למטפל אחר או לרופא בהתאם לדרישות המטופל.

ב. מטפל ימליץ לכל מטופל לשקול לפנות לרופא מטפל לצורך אבחון או התייחסות במקרה של בעיה רפואית. מקומה של ההמלצה היא לאפשר שיתוף פעולה עם המערכת הרפואית. זכותו של המטופל להיענות או לדחות את ההמלצה.

ג. אם המטופל בזמן כלשהו מציע או שואל בקשר להמלצה או חוות דעת לגבי אבחנה או טיפול אצל מטפל אחר, המטפל יפעיל את שיקולו המקצועי בנושא. המטפל לא יביע הסתייגות להתייעצות נוספת עם מומחה נוסף וישתף אתו פעולה, לפי בקשת המטופל.

1.4 שמירה על כללי אתיקה במהלך הטיפול

א. למטפל אפשרות לטפל בקרוב משפחה מקרבה ראשונה אלא אם כן המטפל הסיק שהקרבה למטופל לא תשפיע לטובה על תוצאות הטיפול.

ב. המטפל ינהג בהתאם להוראות החוק למניעת הטרדה מינית - התשנ"ח 1998 והתקנות למניעת הטרדה מינית - תשנ"ח 1998 ויקפיד על סביבה טיפולית בטוח ומכבדת. המטפל ימנע ממגע והחדרת מחטים במטופל שאינם לפי הסטנדרטים המקובלים בהליך הטיפולי ברפואה סינית בישראל.

ג. בטרם החדרת המחטים, ובמידה והטיפול מתוכנן לכלול החדרת מחט במקום אינטימי או בסמוך אליו, יסביר המטפל למטופל את מטרת החדרת המחט במיקום זה, את יתרונות הטיפול המוצע וחלופות אפשריות לטיפול זה. בכל מקרה, יעשה מיקום המחטים בהתאם לסטנדרטים המוזכרים בסעיף 1.4 ב'.

ד. כאשר החדרת המחטים תבוצע במיקום אינטימי או בסמוך אליו, יקפיד המטפל על כיסוי האזורים הסמוכים, על מנת ליצור סביבה טיפולית בטוח ומכבדת עבור המטופל.

ה. המטפל לא יכנס לקשר רומנטי או מיני מכל סוג עם מטופל, בן/ב זוג של המטופל או אדם רלוונטי אחר, כל עוד קיים קשר של מטפל-מטופל ועד שלושה חודשים אחרי גמר הטיפולים.

ו. מטפל המפר הוראות הסעיפים ב-1.4 ב' ג' ד' ה' - יהיה כפוף להליך בירור שיבוצע על ידי מי שמונה לכך בוועדת האתיקה של האיגוד, כמפורט בתקנות להטרדה מינית (חובות מעסיק) - תשנ"ח 1998 ובחוק למניעת הטרדה מינית - התשנ"ח 1998.

ז. בכניסה לחדר הטיפולים חייב להיות שלט, במקום ברור ובו כתוב שלכל מטופל הזכות למלווה שישהה עמו במהלך הטיפול.

ח. הטיפול בקטינים (מתחת לגיל 18) יהיה חייב באישור בכתב מאחד ההורים/אפוטרופוס ובזמן הטיפול חובת נוכחות או הסכמה בכתב של אדם מבוגר. במקרה של הורים גרושים, יידרש אישור בכתב של שני הורי הילד.

1.5 שכר

א. לפני תחילת הקשר הטיפולי עם מטופל, המטפל יסביר למטופל את השכר שיידרש ממנו עבור הטיפולים, צורת ואופן התשלום. אם חל שינוי בגובה השכר במהלך הטיפולים, המטפל אחראי להודיע למטופל לפני המפגש הטיפולי הבא, על שינוי וגובה השכר.

1.6 ניהול תיקים

א. המטפל ינהל תיק אישי לכל מטופל הכולל את הפרטים האישיים, האבחנות והטיפולים ובכל זה גם טופס היידוע עליו חתם המטופל בקבלתו לטיפול, לפי המלצת האיגוד בסעיף 1.2 ד'.

ב. התיקים ינוהלו בצורה ברורה וקריאה.

ג. תיקי המטופלים יתויקו במקום בטוח ולתקופת זמן של 7 שנים כפי שנדרש על פי חוק.

ד. חובת המטפל להדריך את כל בעלי הגישה לתיקי המטופלים לגבי שמירת הסודיות הרפואית ונוהלי המקצוע.

ה. על המטפל להודיע למטופל ולקבל ממנו אישור בכתב לפני הצגת תיקו האישי מכל סיבה שהיא.

ו. קיימת חובה למטפל להעביר עותק או מכתב סיכום של התיק למטופל לפי בקשתו, או לגוף אחר כנגד ויתור על סודיות.

2. מחויבות לציבור

2.1 פרסום וקידום

א. המטפל רשאי לפרסם את עצמו כמטפל ברפואה סינית, הפרסום יעשה ביושר, עם פרטים נכונים ומדויקים על תואר, הכשרה וניסיון המטפל.

2.2 רישום \ רישוי

א. בביצוע הרישום\רישוי המטפל ייתן פרטים מדויקים על השכלתו, ניסיון, תארים במקצועות אחרים ובכל מידע אחר שנדרש.

ב. חובת המטפל להודיע לרשויות הרישום\רישוי על כל שינוי חדש הרלוונטי למקצוע, תיק פלילי במשטרה או תביעה עקב רשלנות מקצועית.

2.3 אפליה

א. לא תהיה שום אפליה מצד המטפל לכל הפונה לעזרה בגין דת, גזע ולאום. המטפל תמיד ישאף לספק טיפול באיכות גבוהה לכל מטופל.

3. מחויבות למקצוע

3.1 עזרה לתהליך משמעתי

א. כאשר המטפל מתבקש לשתף פעולה עם מוסדות משמעתיים רשמיים או על ידי עמית למקצוע שנמצא תחת חקירה או העמדה לדין, המטפל ישתף פעולה כמיטב יכולתו וביושר.

3.2 דיווח על התנהגות בלתי הולמת

א. אם נודע למטפל על התנהגות בלתי הולמת של מטפל אחר העלולה לסכן את ביטחונו האישי או בריאותו של מטופל, חובת המטפל להודיע על כך לוועדת האתיקה של האיגוד.

3.3 עזרה למקצוע

א. המטפל יעזור, כפי יכולתו, לקידום הרפואה הסינית והמקצוע. כאשר המטפל נחשף לתקשורת, הרצאות לגופים מקצועיים או באמצעים אחרים, מחויב הוא לייצג את המקצוע בצורה המכובדת והטובה ביותר.

3.4 התנהגות כלפי עמית למקצוע

א. על המטפל להתייחס לעמית למקצוע בכבוד ובמקצועיות.

3.5 ביטוח מקצועי

א. אין לטפל ללא ביטוח מקצועי

bottom of page